Deze site is eigendom van RET Bouwproducten en Astrimex BV uit Utrecht.

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Astrimex/RET Bouwproducten eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Astrimex/RET Bouwproducten, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Astrimex/RET Bouwproducten te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Astrimex/RET Bouwproducten geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie (zelfstandig) te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Astrimex/RET Bouwproducten sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
– de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
– de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Astrimex/RET Bouwproducten geplaatste gevens en infomatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
– (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Astrimex/RET Bouwproducten zijn
De Astrimex/RET Bouwproducten – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Astrimex/RET Bouwproducten heeft geen zeggenschap over die sites. Astrimex/RET Bouwproducten is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
Astrimex/RET Bouwproducten zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Astrimex/RET Bouwproducten behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Astrimex/RET Bouwproducten de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Astrimex/RET Bouwproducten – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Algemene informatie over importeur RET Bouwproducten en haar activiteiten is verkrijgbaar bij:

RET Bouwproducten
www.retbouwproducten.nl
T 030 245 55 55

Algemene informatie over Astrimex en haar activiteiten is verkrijgbaar bij:

Astrimex BV
www.astrimex.nl
T 0594 55 23 23